អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

full

  1. ពេញ, មីរ, ដេរដាស, មីរដេរដាស
  2. ឆ្អែត
  3. ពេញវង់
  4. ពេញដៃពេញជើង, ពេញទី, ពេញលេញ
  5. ពេញមុខពេញមាត់, ខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់