អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទភ្ជាប់កែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information.. get

  1. be, become, ទៅជា, នាំឱ្យ, ធ្វើឱ្យ, ក្លាយជា

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. មាន, ទទួលបាន