អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ទុកឱ្យ
  2. ប្រគល់ឱ្យ
  3. ឱ្យ, ចែក~ឱ្យ
  4. ផ្ដល់, ផ្ដល់ឱ្យ
  5. ជូន
  6. ធ្វើឱ្យ
  7. ប្រសិទ្ធ, ដាក់ (ឈ្មោះ)