អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

grow

  1. លូតលាស់
  2. កើនមាឌ
  3. ធំ