អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

gun

  1. កាំភ្លើង
  2. កាំភ្លើងដៃ