បារាំង

កែប្រែ

នាមផ្សំ

កែប្រែ
  1. ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣