អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

  1. ប្រវត្តិការណ៍
  2. ប្រវត្តិ
  3. ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ប្រវត្តិវិទ្យា