អង់គ្លេស កែប្រែ

នាម កែប្រែ

  1. ប្រវត្តិការណ៍
  2. ប្រវត្តិ
  3. ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ប្រវត្តិវិទ្យា