អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

immature

  1. ច្រមក់
  2. មិនទាន់ដឹងក្ដី
  3. មិនទាន់ធំ, មិនទាន់ពេញវ័យ