អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

ឯកវចនៈ
incorporation

ពហុវចនៈ
incorporations

  1. ការរួមផ្សំ
  2. ការបញ្ចូល