អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

influence

  1. ឥទ្ធិពល, ឥទ្ធិភាព

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ជះឥទ្ធិពល (កិរិយាសកម្ម)
  2. រងឥទ្ធិពល (កិរិយាអកម្ម)
  3. មានឥទ្ធិពល