អង់គ្លេស កែប្រែ

នាម កែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. ឥទ្ធិពល, ឥទ្ធិភាព

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

Lua error in Module:en-headword at line 37: attempt to index local 'pos_data' (a nil value).

  1. ជះឥទ្ធិពល (កិរិយាសកម្ម)
  2. រងឥទ្ធិពល (កិរិយាអកម្ម)
  3. មានឥទ្ធិពល