អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

  1. អន្តរការី, អន្តរការណ៍