អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

into

  1. រហូតដល់, ចូលដល់, ដរាបដល់
  2. ទៅជា
  3. ចូលទៅកាន់, ទៅកាន់
  4. ដោយចូលទៅក្នុង