អង់គ្លេស

កែប្រែ

king ឆ្លាត

  1. ព្រះមហាក្សត្រ, ព្រះរាជា, ស្ដេច, ព្រះបាទ, ក្សត្រ, អង្គក្សត្រ, កុរុង, ក្រុង, ព្រះអង្គ
  2. (ងារ), ព្រះបាទ, ព្រះចៅ (តៃ)