អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ស្គាល់ដឹង, ដឹង, ស្គាល់ដឹងលឺ។
  2. ចេះ
  3. យល់