ភាសាអង់គ្លេសEdit

វិគីភីឌាភាសាអង់គ្លេសមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា en

នាមEdit

  • 'læŋgwɪdʒ


ភាសា ភាសាខ្មែរ]]