អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

lead

  1. ដឹកនាំ, នាំឱ្យ
  2. បណ្ដាលឱ្យ