បារាំង កែប្រែ

នាមផ្សំ កែប្រែ

  1. អក្សរសាស្ត្រ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣