អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

life

  1. ខ្សែជីវិត, ជីវភាព
  2. ជីវិត (ជីវៈ)
  3. ការរស់នៅ, ការគង់នៅ
  4. ជាតិ (សជាតិ)