អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

like

  1. ដូចជា, ដូច, ដូចដែល, ពេលដែល, ស្រដៀងនឹង
  2. ចូលចិត្ត, ពេញចិត្ត