បារាំង កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

កិរិយា កែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 548: In data, the first argument to full_headword, data.lang should be a language object..

  1. (ambitransitive) អាន
  2. (reflexive se lire) ត្រូវបាន អាន

Conjugation កែប្រែ

Derived terms កែប្រែ

Lua error in Module:collation at line 91: attempt to call field 'get_plaintext' (a nil value).

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ


នាម កែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 548: In data, the first argument to full_headword, data.lang should be a language object..

  1. lira (ឈ្មោះរូបិយបណ្ណ)

Anagrams កែប្រែ

អានបន្ថែម កែប្រែ