បារាំងកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

កិរិយាកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 548: In data, the first argument to full_headword, data.lang should be a language object..

  1. (ambitransitive) អាន
  2. (reflexive se lire) ត្រូវបាន អាន

Conjugationកែប្រែ

Derived termsកែប្រែ

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ


នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 548: In data, the first argument to full_headword, data.lang should be a language object..

  1. lira (ឈ្មោះរូបិយបណ្ណ)

Anagramsកែប្រែ

អានបន្ថែមកែប្រែ