អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

loud

 1. , ខ្លាំងៗ

គុណនាមកែប្រែ

loud

 1. លឺៗ, ខ្លាំង (សំឡេង)
 2. ឡូឡា, កឹកកង (សំឡេង)
 3. ឆើត (ពណ៌)
 4. ខ្លាំង (ក្លិន)
 5. រឹងរូស (និស្ស័យចរិត)

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ

 1. louden
 2. loudering
 3. loudly
 4. loudmouthed
 5. loudness

ពាក្យសំរង់កែប្រែ

 1. loud burst
 2. loud hailer
 3. loud laugh
 4. loudspeaker
 5. out loud

ឯកសារយោងកែប្រែ