អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

  1. សម្គាល់ឱ្យឃើញនូវ, កត់សម្គាល់, សម្គាល់ឱ្យឃើញ, កត់ចំណាំ, កត់សំគាល់ឱ្យឃើញនូវ