អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

mass

  1. ដ៏ធំធេង, ធំធេង
  2. ច្រើន
  3. ប្រជាករ
  4. ផ្ទាំងផ្ទៃ