អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

method

  1. (វិទ្យាសាស្ត្រគណនូបករណ៍) ប្រមាណវិធី
  2. (ជីវវិទ្យា) ក្បួន