អង់គ្លេស កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

កកូរ

នាម កែប្រែ

  1. ល្បាយ, ការលាយឡំ, ការលាយចម្រុះ