អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កកូរ

នាមកែប្រែ

  1. ល្បាយ, ការលាយឡំ, ការលាយចម្រុះ