អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

model

  1. គំរូ, ទំរង់ ន.
  2. (រោគវិត្យា, ជីវវិទ្យា) គំរូ

គុណនាមកែប្រែ

model

  1. គំរូ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

model

  1. ធ្វើជាគំរូ, ធ្វើគំរូ