អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

Positive
moderate

Comparative
none

Superlative
none

  1. យករួចខ្លួន
  2. កណ្ដាលៗ