អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. សម័យ, ទំនើប, បច្ចុប្បន្ន, សម័យថ្មី
  2. ថ្មី