នាម​ភាសាជប៉ុន កែប្រែ

mokuteki (hiragana もくてき, rōmaji mokuteki)  គោលបំណង, កម្មវត្ថុ