អង់គ្លេសកែប្រែ

សព្វនាមកែប្រែ

no

  1. គ្មាន~ណាម្នាក់
  2. គ្មាន~ណាមួយ