អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

of

  1. ដោយសារតែ, ដោយ
  2. ក្នុង, នៃ
  3. របស់, នៃ
  4. ទៅកាន់, ទៅដល់, ដល់
  5. ក្នុងចំណោម, ចំណោម, ក្នុង
  6. នូវ
  7. ចាប់ពី~មកម៉្លេះ
  8. អំពី, ពី
  9. ឱ្យ
  10. ត្រង់