អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

on

  1. នៅ, នៅលើ, នៅតាម (កោះ, ផែនទី)
  2. នៅ (ថ្ងៃ)