អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

opening

  1. រន្ធ
  2. ប្រលោះ
  3. ប្រហោង
  4. មាត់ (ដប, ក្អម, ថូ, កំប៉ុង, ប៊ីដុង, ឆ្នាំង)