អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

order

  1. បញ្ជា
  2. លំដាប់ (ជីវៈ), អណ្ដាប់(សៀមខាងជីវៈ)

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. បញ្ជា, បង្គាប់
  2. បញ្ជាទិញ, កម្មង់
  3. (ភោជនីយដ្ឋាន) ហៅ