អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

  1. មានដើមកំណើត, មានកំណើត