អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

own

  1. ផ្ទាល់, ផ្ទាល់ខ្លួន, ផងខ្លួន, របស់ខ្លួន, ខ្លួនឯង
  2. តែប៉ុណ្ណោះទេ, តែប៉ុណ្ណឹង