អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

patient

  1. អ្នកជំងឺ, អ្នកឈឺ

គុណនាមកែប្រែ

patient

  1. អត់ធ្មត់
  2. ស៊ូទ្រាំ