អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

port

  1. កំពង់ផែ, ផែ។