អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

  1. អាចនឹងធ្វើបាន
  2. អាច