អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

Positive
potential

Comparative
none

Superlative
none

  1. សក្ដានុពល, កំលាំងប្រើការបាន