អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

produce

  1. (អក្សរសាស្ត្រ) បង្កើត, ចងក្រង
  2. (ជីវវិទ្យា) បង្ក