អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

promote

  1. លើកស្ទួយ, លើកតម្កើង, តម្កើត
  2. ជំរុញ
  3. (ជីវវិទ្យា) ជំរុញ