អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. បង្ហាញថា, សឱ្យឃើញថា, បង្ហាញឱ្យឃើញថា
  2. បញ្ជាក់