អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

purpose

  1. ការសម្រេច
  2. គោលបំណង,
  3. ចេតនា
  4. បំណង, សេចក្ដីប្រាថ្នា