អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

quod vide

  1. (បច្ចេកទេស) ចូរមើល