អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

reach

  1. ឡើងដល់
  2. ឈានដល់ , ឈានទៅដល់, ជិតដល់, ទៅដល់
  3. កើនឡើង
  4. កាត់គ្នា

នាមកែប្រែ

reach

  1. កំណាត់គ្នា, ខ្នាត់គ្នា