អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

ឯកវចនៈ
realm

ពហុវចនៈ
realms

  1. អាណាចក្រ, រាជអាណាចក្រ
  2. ដែនអំណាច, ដែនអាជ្ញា
  3. (វគ្គីសាស្ត្រ) ចក្រ (ចំណាត់ថ្នាក់ភាវៈរស់)