អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

reason

  1. ហេតុផល
  2. មូលហេតុ