អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

receptor

  1. (ជីវវិទ្យា) ធ្មួល, ធ្មួលទទួល
  2. (បដិសណ្ឋារកិច្ច)អ្នកទទួល, សណ្ឋារិក