អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

remain

  1. ដរាប
  2. នៅតែជា
  3. នៅមាន
  4. នៅតែ, នៅតែមាន, នៅសល់